100,000,000 رهن
15,000,000 اجاره
گيلاوند دمادشت قائم
31/خرداد/1403
26983
200,000,000 رهن
3,000,000 اجاره
دمادشت ميدان گلها
30/خرداد/1403
26976
100,000,000 رهن
10,000,000 اجاره
دماوند چنارشرق
30/خرداد/1403
26973
120,000,000 رهن
10,000,000 اجاره
گیلاوند مهک نیایش
30/خرداد/1403
26970
گيلاوند دمادشت
29/خرداد/1403
26966
گيلاوند بر اصلى
27/خرداد/1403
26955