100,000,000 رهن
15,000,000 اجاره
گيلاوند دمادشت قائم
31/خرداد/1403
26983
200,000,000 رهن
3,000,000 اجاره
دمادشت ميدان گلها
30/خرداد/1403
26976
120,000,000 رهن
10,000,000 اجاره
گیلاوند مهک نیایش
30/خرداد/1403
26970
گيلاوند دمادشت
29/خرداد/1403
26966
دماوند بلوار شهرداری
28/خرداد/1403
26960
گیلاوند دمادشت
20/خرداد/1403
26935