برای فروش
دهستان مراء
بنا کلنگی
مشاور آقای نورمحمدی
برای فروش
مطهری
بنا کلنگی
مشاور خانم قاسمی
برای فروش
شهرک سپاه
بنا کلنگی
مشاور خانم قاسمی
برای فروش
یاس
بنا کلنگی
مشاور خانم قاسمی
برای فروش
اوره
بنا کلنگی
مشاور آقای وثوقی