بنا کلنگی

150متر کلنگی سه نبش

150متر کلنگی سه نبش

150متر کلنگی سه نبش 150متر کلنگی سه نبش با مشخصات کلی: ۱۵۰متر زمین 3 بر روی بلندی مسطح 80 متر بنا کلنگی سه طرف نور سند ۶دانگ انشعابات کامل قیمت…

۲۳۴متر خانه کلنگی حیاط دار

234 متر خانه کلنگی حیاط دار در دماوند

234 متر خانه کلنگی حیاط دار در دماوند 234 متر خانه کلنگی حیاط دار در دماوند با مشخصات کلی: دوکله سند ۶دانگ درحال تک برگ شدن انشعابات کامل وصل قیمت…

۴۱۵باغچه بنادار دماوند 8,200,000,000 تومان

۴۱۵باغچه بنادار دماوند 8,200,000,000 تومان

۴۱۵باغچه بنادار دماوند 8,200,000,000 تومان ۴۱۵باغچه بنادار دماوند 8,200,000,000 تومان با مشخصات کلی: خانه باغ 415 متر زمین دوطبقه بنای ۸۰متری قدیمی دارای برق و تلفن آب مخزن آب کشاورزی…